SPOT

Eko-in Temple


Ushijima-jinja Shrine


Kise Sumo Stable


Atelier Sogeikan


Oshiage Yoshikatsu


Kataoka screen shop


Mukoujima restaurants


Chanko Yoshiba


Saitama shop plum


Ryogoku-Edo NOREN